Vietnam
English

Liem Barber Studio

2017

Space design

Chicano, Chicano, Chicano; Chicano-style is in the air!

Chicano, Chicano, Chicano, đi đâu cũng có Chicano!

A picture is worth a thousand words, just keep scrolling and enjoy!

Ở đây chúng tôi không nói nhiều, xem thôi là hiểu rồi!!

Thank you for watching!

Ngầu chưa! :>

HALO me & beauty salon

Branding, Space design

Hate bad design?
Just a phone call away!

Bạn ghét thiết kế tệ?
Gọi liền cho c9!