Vietnam
English

We’re Click9,
we do design!
Tụi tui là Click9,
tụi tui làm thiết kế!

We don't just work,
sometimes we play!
Làm thôi thì chán lắm,
tụi tui còn chơi nữa!

Hola Amigos! Chào!

Long story short, we’re just a small design team
located in Saigon, Vietnam.

Small doesn't mean we are doing things by halves.

We do what we love, we love what we do
We love doing what we love to do
We love design. We do design, we don’t chase the deadline.

We're c9

Nói dài nói dở, tụi tui là một team thiết kế nhỏ làm việc tại Sài Gòn.

Gọi là nhỏ nhưng tụi tui không hời hợt, tụi tui không làm việc nửa vời.
Tụi tui làm với niềm hăng say vô bờ bến.
Nhiều người làm thiết kế vì tiền, nhưng tụi tui làm vì đam mê.

Tụi tui thiết kế có tâm!

Tụi tui là c9

Hate bad design?
Just a phone call away!

Bạn ghét thiết kế tệ?
Gọi liền cho c9!